«Е-нотариат» жүйесі мен БЖЗҚ ақпараттық жүйесінің өзара ықпалдастығы жүзеге асырылды

Бірыңғайжинақтаушызейнетақықоры (бұданәрі – БЖЗҚ, Қор) мен ҚазақстанРеспубликасынотариустарыныңөзараіс-қимылыноңтайландырумақсатындаҚазақстанРеспубликасыныңӘділетминистрлігі, Республикалықнотариаттық палата, «Ұлттықақпараттықтехнологиялар» акционерлікқоғамы («ҰАТ» АҚ) және БЖЗҚ арасында «Е-нотариат» Бірыңғайнотариалдықақпараттықжүйесі мен Бірыңғайжинақтаушызейнетақықорыақпараттықжүйесініңөзараіс-қимылытуралыШартжасалды. Бұл шара «ҚазақстанРеспубликасындазейнетақыменқамсыздандырутуралы» ҚазақстанРеспубликасыныңЗаңындареттелгенболатын.
ЕндіаталғанШартаясынданотариустарөздерініңөндірісіндегімұрагерлікістербойынша (мұрагерлерөтінішбергенжағдайда) қайтысболғансалымшылардың (алушылардың) Қордажекезейнетақышотыныңжәнеондаақшаныңболуытуралы БЖЗҚ-ға «Е-нотариат» Бірыңғайнотариалдықақпараттықжүйесіарқылы онлайн тәртібінде (БЖЗҚ-ға хат жүзіндесауалдаржолдамастан) сауалдаржолдайалады.
Қорөзкезегіндесалымшылар мен алушыларҚазақстанРеспубликасыныңнотариустарыкуәландырғаннемесерастағанқұжаттардыұсынғанжағдайда «Е-нотариат» Бірыңғайнотариалдықақпараттықжүйесінесауалжолдап, салымшылар мен алушылардыңҚорғаұсынғанқұжаттарынақатыстыжасалғаннотариалдықәрекеттербойыншаресмирастауқұжатыналады.