Зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат беру қызметі көрсетілетін 60 мемлекеттік қызметтің ішінде үздіктердің бірі болып танылды

ҚазақстанРеспубликасыныңМемлекеттікқызметістеріжәнесыбайласжемқорлыққақарсыіс-қимылагенттігініңтапсырысыбойынша «САНДЖ» зерттеукомпаниясыныңмемлекеттікқызметтердікөрсетусапасынажүргізгенқоғамдық мониторинг нәтижесінде «Бірыңғайжинақтаушызейнетақықорысалымшысының (алушысының) зейнетақыжинақтарының (инвестициялықкірістерінескереотырып) жай-күйітуралыақпарат беру» қызметіүздікбестіктіңқатарынаенді.
Мемлекеттікқызметтердіңкөрсетілусапасынақатыстықоғамдық мониторинг 2018 жылдыңтамыз-қазанайларыаралығындаөткізілді. ЗерттеубарысындаҚазақстанныңбарлықөңірлерінде 10 000 қызметалушыарасындасауалнамалықсұраужүргізілді. Бұлреттекөрсетілетін 60 мемлекеттікқызметнегізгеалынды.
Мониторинг аясындақызметалушыларарасындасауалнамалықсұраужүргізіліп, қызметкөрсетуші мен қызметалушылардантиянақтысұхбаттаралынды. Соныменқатар «Құпиясатыпалушы» әдісібойыншабақылаужүргізіліп, бірқатар фокус-топтықталқылауларұйымдастырылды.
Зерттеужүргізудегімақсат – қызметалушылардыңкөрсетілетінқызметтердіңсапасынақанағаттанушылықдеңгейінбағалау. Бұлреттеақпараттыңқолжетімділігі, қызметкөрсетумерзімініңсақталуы, қызметкөрсетудеңгейі (сыпайылық, біліктілік, қызметкерлердіңшапшаңдығы), құжаттардыңдұрысрәсімделуі, шарттардыңыңғайлылығыескерілді.
Зерттеуқорытындысыбойынша БЖЗҚ салымшысының (алушысының) зейнетақыжинақтарыныңжай-күйітуралыақпарат беру қызметінебаға беру барысыақпараттыңсапасы мен қолжетімділігі, жеделдігі мен құзыреттілігібойыншажоғарынәтижелеркөрсетті: сауалнамағажауапберушілердің 80,4 пайызықызметтербойыншаақпараттыңашықтығынажәнеқолжетімділігіне риза. Бұлреттежауапберушілердің 82,9 пайызыныңпікіріншеақпараттарашықжәнешынайы. Жауапберушілердің 88,3 пайызыныңқызметтердіңкөрсетілумерзімінежәне 92,1 пайызыныңқұжаттардыңжиналужәнеәзірлеумерзімінекөңілдерітолады.
Сауалнамағақатысушылардың 79,8 пайызықызметкөрсетушініңмамандарыныңбіліктілігінжоғарыбағаласа, 80,7 пайызыүшінқызметкерлердіңсыпайылығы, әдептілігіқанағаттанарлықдеңгейдеболды. Соныменқатарқызметкерлерініңшапшаңдығынсауалнамағажауапберушілердің 81,3 пайызыатапөтсе, 80,4 пайызықызметкөрсетушігесенеді.
Көрсетілетінқызметтердібарыншаәділбағалауүшін «Құпиясатыпалушы» әдісі де қолданылды. Ол БЖЗҚ филиалындажәне Астана қаласындаХалыққақызметкөрсетуорталықтарыныңбіріндежүзегеасырылды. Құпиясатыпалушыкөрсетілетінқызметтердіңсапасынүшөлшембойыншабағалауытиісболды. Олар: 1) ақпараттысайттаніздеу, 2) ақпараттыстендтеніздеу, 3) байланысорталығынақоңырау шалу.
Құпиясатыпалушы БЖЗҚ-ның www.enpf.kz сайтынжоғарыбағалады. Олсайттыңинтерфейсін, ондабайланысорталығының телефон нөмірі бар екендігін, бірбөлімненекіншібөлімге тез ауысуғаболатындығынжәнеақпараттардыңорысжәнеқазақтілдеріндеқолжетімдіекендігінатапөтті. Қордыңбайланысорталығыжұмысыныңсапасына да жоғары балл берілді. Өйткені, Қормаманыбайланысқа тез шығып, қойылғансұрақтардыңбарлығынанақтыжәнетолыққандыжауапберген.
БЖЗҚ-ның Астана қаласындағыфилиалынабарғанкезде де қызметкөрсетушіқызметкерлердіңжұмысынаҚұпиясатыпалушыныңкөңілітолды. «Операция бөлімініңқызметкеріменіңбарлықсұрақтарымажауапбердіжәнетіптізейнетақыжарналарыныңтүсуінеқатыстыақпараттыпоштамажіберудіұсынды. Олсоныменқатар БЖЗҚ ұялықосымшасының бар екендігінайтып, тіркелугекөмектесті. БЖЗҚ ұялықосымшасы мен БЖЗҚ сайтындағы Жеке кабинет өтеыңғайлы. Зейнетақыжарналарыныңтүсуінүнеміқадағалапотыруғамүмкіндік бар».
Бұлзерттеудіңнегізгінәтижелерітұрғындардың «БЖЗҚ» АҚ қызметкөрсетусапасынакөңілдерітолатындығынкөрсетті. Ал бұлҚордықызметкөрсетусапасыноданәріжетілдіругеынталандыратүседі.
Мониторинг нәтижесібойыншатолықесептіҚазақстанРеспубликасыҰлттықБанкініңсайтынанмынасілтемебойынша: nationalbank.kz көреаласыз.